Privacy verklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd teZaandam aan de Rijder 1A (1507 DP) staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamervan Koophandel onder 76909735 en draagt de naam Apex People B.V. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@apexpeople.nl en telefonisch via 085 200 70 51.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën)persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de AutoriteitPersoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-08-2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ApexPeople en de website rusten
 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor administratie, facturatie, het faciliteren van sollicitaties, werkzaamheden, contracten en het uitbetalen van medewerkers. Tevens wordende persoonsgegevens ook gebruikt voor het aanmaken van een account van klanten en medewerkers.

Bij het (online) formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn:

 • Aanhef
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Tussenvoegsel
 • Woonplaats
 • Moedertaal
 • Telefoonnummer
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Werkgegevens
 • Werkhistorie (CV)
 • Loopbaangegevens
 • Opleiding gegevens
 • Familiesamenstelling
 • Financiële gegevens/salarisgegevens
 • Belonings-uitkering en/of pension gegevens
 • Beroepsgegevens
 • Functioneringsgegevens
 • Verlof & verzuimgegevens
 • Uitstoommutaties/dienstverbanden
 • IBAN – bankrekeningnummer
 • BSN – nummer
 • IP-adres
 • Accountinformatie en wachtwoorden

Via alle (online) formulieren wordt om uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het contact tussen Apex People B.V. en u, voor het aanmaken van een account, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor zolang u bijApex People in dienst bent, of voor zolang de overeenkomst tussen u en Apex People doorwerkt. Indien u bij Apex People uit dienst treedt en/of 5 (zegge: vijf) jaar na het uitvoeren van een laatste opdracht van opdrachtgever zullen uw gegevens worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die Apex People volgens een wettelijk bewaartermijn langer dient te bewaren. De wettelijke bewaartermijn die Apex People hanteert is 7 (zegge: zeven)jaar.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerden/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website.Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bijbezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website vanVerantwoordelijke verzorgt, of verwerkers die de financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke bijhouden. De verwerkers handelen onderverantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. De persoonsgegevens komen bij Apex People binnen middels een beveiligde mailserver. Nadat de gegevens zijn verwerkt, worden zij vanuit de mailserver verwijdert. Hierna staan de gegevens in de beveiligde omgeving van verwerkers.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland. Om technisch een operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven(naar servers van) verwerkers van Apex People B.V. in de Verenigde Staten of andere landen binnen en/of buiten Europa. Apex People B.V. garandeert dat Persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan landen waar de Europese Commissie heeft vastgesteld dat dit land een passend niveau van beveiliging van Persoonsgegevens biedt, of dit nu gebaseerd is op artikel 1, lid 1, onder b). 45 AVG, of op EU-standaard contractbepalingen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene VerordeningGegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. U kunt uw NAW gegevens inzien middels de app Fleks en binnen de beveiligde omgeving van NMBRS. Tevens kan Apex People B.V. u eenexport van alle programma’s die Apex People B.V. hanteert aanbieden. Deze, en overige informatie en/of gegevens kunt u opvragen via Apex People B.V door een email te zenden aan info@apexpeople.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@apexpeople.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeld link vermeld in de nieuwsbrief of door een e-mail te zenden aan info@apexpeople.nl.

By browsing this site, you agree to our Cookies Policy